اجرای طرح دیوارنگاره با عنوان «لطفا ماسک بزنیم» در آرامگاه بوعلی سینا