ضرورت همکاری همدانی‌ها با مدیریت شهری در حفظ سلامت شهروندان