تخفیف 4 میلیارد تومانی مدیریت شهری برای آسیب دیدگان از کرونا