تقدیر استاندار از مدیریت شهری همدان برای مقابله با کرونا