ارائه کیسه زباله مخصوص برای شهروندان همدانی که در منزل بیمار مبتلا به کرونا دارند