توجه به مجموعه آموزشی کرونا ویروس – ویژه شهروندان همدانی