تقدیر دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از خدمات و اقدامات ارزنده شهردار همدان