نقشه مسیرهای ضدعفونی معابر و تجهیزات شهری در29 و 30فروردین ماه