شهرداری همدان در مقابله با کرونا عملکرد قابل قبولی داشته است