نقشه مسیرهای ضدعفونی معابر و تجهیزات شهری در27 و 28 فروردین ماه