راه اندازی کارگاه تولید ماسک،اقلام بهداشتی و لباس های بیمارستانی