گزارشات

اقدامات ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

   اقدامات ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کروناتشکیل کمیته های تخصصی در خصوص کنترل و پیشگیری ویروس کرونا تدوین برنامه عملیاتی هریک از واحد ها در کمیته های ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا ارتباط مستمر با مجموعه بهداشت استان و رعایت پروتکل های اعلامی بررسی و شناسایی جمعیت محله های شهر همدان تهیه لایه های gis  مناطق حساس و پرخطر شهری در خصوص مقابله با کرونا ایجاد سایت تخصصی ستاد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا...